ระบบตรวจสอบใบกำกับภาษี

เงื่อนไข
• ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลการเติมก๊าซฯที่สถานีบริการ NGV เท่านั้น
• ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานยื่นขอคืนภาษี หรือเป็นหลักฐานการจ่ายเงินแทนใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีได้
• สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 2 วัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ติดต่อสอบถามได้ที่ PTT Call Center 1365
Loading...